capsule-1079838_960_720Problematika léčby

Problematika hormonální substituční léčby a hormonální antikoncepce.

S touto problematikou vás chci seznámit z řady důvodů – viz následující řádky.

Hormonální antikoncepce
:

smyslem této léčby, užívání těchto léků je prevence gravidity.

Na rozdíl od jiných léků, jako jsou léky na vysoký krevní tlak, na zvýšenou hladinu tuků v krvi a u dalších léků, kde jejich užívání je vynuceno určitými zdravotními problémy, laboratorními odchylkami jako je vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol atd., tak u hormonálních kontraceptiv je užívání zcela odlišné. Ve většině případů jej užívají mladé a zdravé dívky/ženy. A právě v tomto vidím určité nebezpečí v podceňování rizika u těchto léků.

Většina mladých žen si neuvědomuje i možnost vzniku závažných život ohrožujících komplikací této léčby. U některých skupin žen, dívek je toto riziko vzniku komplikací zvýšené až vysoké. U nich pak je nutno gynekologem zvolit konkrétní hormonální kontraceptivum s určitým přesně definovaným obsahem ženských hormonů a nebo u některých jsou tyto léky zcela zakázány a je nutno zvolit případně jinou formu ochrany před graviditou.

Dělení kontraceptiv
: dělí se z několika hledisek:

1. dělí se na jednosložková a dvousložková.
Dvousložková obsahují oba druhy ženských pohlavních hormonů – jak estrogeny, tak gestageny, jednosložková obsahují pouze jeden druh hormonů – a to pouze gestageny.

2. dělení podle množství estrogenů obsaženého v přípravku: dělí se na kontraceptiva s velmi nízkým obsahem estrogenů/ obsahují cca l5 ug estrogenu/, na kontraceptiva s nízkým obsahem estrogenů/cca 30-35 ug estrogenu/ a na preparáty s vysokým obsahem estrogenů/cca 50 ug estrogenu v tabletce/.

3. dělení podle druhu gestagenu v přípravku – jde o gestageny první,druhé, třetí generace – gestageny vyšší generace mají až antiandrogenní, antimineralokortikoidní účinek – využití např.u žen mající vysoký krevní tlak atd..

4. dělení podle lékové formy –
užívání ve formě  tablet, náplastí, injekcí atd..

5. dělení na přípravky, kde je stále stejné množství estrogenu a  gestagenu/jednofázové příprávky/, nebo se mění pouze množství gestagenu/dvojfázové přípravky/, nebo se mění množství jak estrogenu, tak gestagenu – tyto léky se nejvíce snaží přiblížit změnám v hladinách obou druhů hormonů u žen během menstruačního cyklu/u těchto léků mluvíme o třífázových přípravcích/.

Volba daného kontraceptiva je vždy na odborníkovi – gynekologovi, ten zvolí dané kontraceptivum, daný typ, v některých omezených případech po konzultaci s např. internistou/např. u žen, dívek s hypertenzí je vhodné zvolit např. spíše jednosložkové kontraceptivum atd./

Nežádoucí  účinky, omezení v úžívání kontraceptiv, stavy, kdy se nesmí hormonální kontraceptiva užívat.

1. Riziko vzniku trombozy, plicní embolie a hormonální antikoncepce:
Toto je nejzávažnější problém této léčby. Proto každá žena, dívka by měly pátrat v rodině, zda nedošlo u rodičů, sourozenců, prarodičů k vzniku žilní trombozy, plicní embolie. Důvodem je výskyt dědičných/vrozených/stavů, které způsobují zvýšenou krevní srážlivost. Mohou se dědit z generace na generaci a být příčinou žilních tromboz nebo plicní embolie. Na druhé straně neznamená, že když třeba rodič, sourozenec je nositelem této odchylky, že i vy  musíte mít tuto odchylku. Dále tato náchylnost k zvýšenému srážení krve se nemusí celý život projevit, nebo se může projevit až při určitém podnětu, kterým může být např. užívání kontraceptiva. Důvodem je fakt, že kontraceptiva sama o sobě zvyšují krevní srážlivost, která se ve většině případů neprojevuje, ale u ženy, dívky, která má vrozeně zvýšenou krevní srážlivost, nasazení těchto léků/kontraceptiv/ještě to riziko navýší a výsledkem může být vznik žilní trombozy nebo i plicní embolie, která někdy i končí smrtí mladé dívky.

Proto tomuto je nutno věnovat velkou pozornost, v případě výskytu trombozy nebo plicní embolie v rodině je nutné provést speciální vyšetření na hematologické ambulanci k vyloučení těchto dědičných stavů způsobující zvýšenou náchylnost krve k tvorbě krevních sraženin/trombů/. Pokud je výsledek pozitivní, tak se nesmí hormonální antikoncepce nasadit nebo pokud ji užíváte, tak se musí okamžitě vysadit. Případně poté je nutno provést vyšetření i u dalších členů rodiny. U některých žen, dívek je tato rodinná anamnéza negativní ve smyslu žilní trombozy, plicní embolie/přestože jsou rodiče, sourozenci atd. nositeli té odchylky, ale nedošlo u nich  k vzniku trombotické příhody. Taktéž u vy můžete býti nositelkami té odchylky a nemusí se to projevit po celý váš život. K vzniku té krevní sraženiny může dojít až za určitých rizikových momentů – jako je např. operace, sádrová fixace z důvodu zlomeniny třeba dolní končetiny, omezená hybnost, upoutání na lůžko – při tomto stagnuje krev v dolních končetinách a je zvýšené riziko žilní trombozy. To riziko je potom ještě umocněno tím vrozeným  sklonem k vzniku žilní trombozy. Podobně tomu je při nasazení antikoncepce /která sama o sobě zvyšuje toto riziko/.

Takže k vzniku té žilní trombozy, plicní embolie může dojít při užívání kontraceptiva a přítomností dalšího rizikového faktoru jako je operace, upoutání na lůžko, sádrová fixace a přitom nemusí ani být přítomen ten dědičný stav. Proto před plánovanou operací nutno antikoncepci vysadit minimálně měsíc před operací, pokud není možno toto dodržet – např. pacientka jde na operaci za l4 dnů, tak již nemá smysl tu antikoncepci vysazovat.

Mnohem větší riziko vzniku žilní trombozy, plicní embolie je když daná žena, dívka užívá antikoncepci, má dědičně podmíněnou zvýšenou krevní srážlivost a současně se objeví další riziko faktor jako je operace, zlomenina atd..

Nutno však zdůraznit, že u některých žen s dědiněčně podmíněnou zvýšenou krevní srážlivostí může i jen nasazení antikoncepce bez dalšího vývolávajícího faktoru, vést k žilní tromboze, plicní embolii a i náhlé smrti. Proto tomuto věnovat velkou pozornost.

Takže pamatovat na toto, že u některých uživatelek je neúměrně vysoké riziko trombotické příhody a proto snaha minimalizovat toto nebezpečí tím, že budete pátrat v rodině po těchto příhodách a případně absolvujete příslušná vyšetření. Otázkou je, zda toto speciální vyšetření neabsolvovat i při negativní rodinné anamnéze. Nutno však upozornit, že toto vyšetření je hrazeno pojišťovnami pouze v určitých indikovaných případech.

Dále nutno též zdůraznit, že jsou i jiné momenty, které zvýšují riziko žilní trombozy a plicní embolie – to jsou ženy kuřačky, obézní pacientky, které při současném užívání hormonální antikoncepce a nemající tu dědičnou náchylnost, tak též mají riziko trombotické příhody zvýšené.

2. Arteriální hypertenze a hormonální antikoncepce:
Současná kontraceptiva vzhledem k tomu, že obsahují mnohem méně estrogenů než ta v minulosti, dále vzhledem k tomu, že řada z nich již obsahuje gestageny vyšší generace, tak jejich vliv na krevní tlak je mnohem menší až minimální ve smyslu zvyšování krevního tlaku.

Proto u žen, které se léčí s vysokým krevním tlakem, není nutno ve většině případů hormonální antikoncepci vysazovat. Přesto jsou určité stavy, při kterých je nutno zvážit dalších užívání kontraceptiv, zvážit jejich vysazení. Jde zejména o neléčený vysoký krevní tlak, dále kdy se nám nedaří upravit, optimalizovat krevní tlak léčbou, dále pokud je přítomno poškození některých orgánů v souvislosti s vysokým krevním tlakem.

3. Diabetes mellitus/cukrovka/ a hormonální antikoncepce: U žen diabetiček bez cévních komplikací není nutno kontraceptiva vysazovat. Pokud jsou však přítomny cévní, či jiné komplikace cukrovky, je doporučeno kontraceptiva vysadit.

4. Zvýšená hladina tuků a hormonální antikoncepce: Kontraceptiva je doporučeno vysadit,pokud zvýšená hladina tuků vyžaduje léčbu na jejich snížení. Pokud tedy je zvýšená hladina tuků a jsou doporučena pouze dietní a režimová opatření, není indikována hypolipidemická léčba,tak hormonální antikoncepci je možno ponechat.

5. Kouření a hormonální antikoncepce: Zcela jistě to není vhodná kombinace. Kouření má svoje rizika, jak uvedeno v kapitole o rizikových faktorech atherosklerozy, o rizikových faktorech kardiovaskulárních onemocnění. Taktéž hormonální antikoncepce má svoje rizika – vliv na krevní tlak, zvýšená krevní srážlivost atd..

Proto není vhodná tato kombinace, vysloveně je doporučeno vysadit antikoncepci, jesliže jde o kuřačku nad 35 let věku a kouřící l5 a více cigaret denně.

6. Ischemická choroba srdeční, onemocnění periférních tepen a  hormonální  antikoncepce: nutno vysadit.

7. Onemocnění jater a hormonální antikoncepce: je známo, že tyto léky mohou zvyšovat hodnoty jaterních testů, proto při jejich užívání nutno sledovat jaterní testy.

Při zvýšených hodnotách jaterních testů, případně pokud kontroly v jaterní poradně pro konkrétní jaterní onemocnění, tak poté dle doporučení specialisty – internisty – hepatologa, zda možno tuto léčbu dále užívat.

8. Obezita a hormonální antikoncepce: Má též svá rizika, ale není vysloveně zakazováno užívání kontraceptiv u obézních žen, dívek.

9. další limitující stavy, onemocnění při užívání hormonální antikoncepce již nad rámec internisty – např. neurologická onemocnění – jako bolesti hlavy, další neurologická onemocnění, gynekologická omezení – toto vždy musí brát v úvahu předepisující gynekolog, případně po poradě s příslušným odborníkem.

Takže během užívání hormonální antikoncepce nutno měřit krevní tlak, sledovat jaterní testy, v pravidelných intervalech sledovat další rizikové momenty, kdy při jejich objevení případně je nutno tyto léky i vysadit.

Toto je asi vše, co jsem chtěl vám ženám, dívkám o této problematice v kostce sdělit.

Chci závěrem říci, že drtivá většina z vás nemá žádné zdravotní problémy
při užívání hormonální antikoncepce. Ale určitá rizika, úskalí tato léčba má, je na ně nutno myslet

Hormonální antikoncepce