Rizikové faktory chorob srdce a cév, rizikové faktory atherosklerozy:

dělí se na neovlivnitelné a ovlivnitelné.

A) neovlivnitelné: tyto rizikové faktory jak plyne z názvu nelze ovlivnit:

1. věk za rizikový se považuje u žen věk nad 65 let, u mužů věk nad 55 let.
2. mužské pohlaví
muži mají zvýšené kardiovaskulární riziko.
3. pozitivní rodinná anamnéza
tímto se rozumí předčasný výskyt srdečně-cévních příhod u přímých příbuzných/rodičů, sourozenců, dětí/ – pokud došlo k jejich vzniku u těchto příbuzných ženského pohlaví do 65 let jejich věku, u příbuzných mužského pohlaví do 55 let jejich věku.Proto pátrat v rodině u těchto rodinných příslušníků po předčasném výskytu mozkových,srdečních příhod atd.Též pátrat,zda u těchto přímých příbuzných nebyl vysoký krevní tlak,cukrovka,zvýšená hladina tuků v krvi,zda nebyl vyskyt malignit/nádorů/.atd.  

B) Ovlivnitelné rizikové faktory: jde o rizikové faktory, které můžeme ovlivnit sami. Patří sem tyto následující rizikové faktory:

1. Vysoký krevní tlak /arteriální hypertenze/
2. Zvýšená hladina tuků v krvi /hyperlipoproteinémie/
3. Kouření
4. Obezita a nedostatek pohybu
5. Cukrovka /diabetes mellius/

6. Za rizikový faktor se též považuje hodnota klidové tepové frekvence/pulsu/ nad 70-75 tepů/ minutu.Proto kromě hodnoty krevního tlaku též nutno znát,měřit puls/tep/.
7. nepříznivé socioekomonické faktory jsou též považovány za rizikový faktor rozumí se tím zvýšený stres v práci nebo v rodině, nízké sociální a pracovní postavení, sociální vyčlenění, jedinci s depresivními nebo úzkostnými poruchami, hostilita. V těchto případech též prokázán zvýšený výskyt kardiovaskulárních příhod.

8. Syndrom obstruktivní spánkové apnoe/porucha ventilace ve spánku/-tímto syndromem se rozumí stav,kdy dochází ve spánku ke kolapsu dýchacích cest,to se projevuje při spaní chrápáním a výskytem apnoických pauz/dotyčný po dobu několika sekund nedýchá/.Tito pacienti mají též zvýšené riziko cévní příhody.Pacient si toto sám neuvědomuje,ale tohoto si všímají příbuzní-děti,manželky atd.,kteří na toto upozorní lékaře nebo dotyčného příbuzného.Proto nutno tyto stavy sdělit lékaři.Tito pacienti při těchto poruchách dýchání ve spánku jsou často ráno po probuzení nevyspalí,mají pocit nevyspání,přes den jsou zvýšeně spaví,unavení,mají mikrospánky atd.Pacient s podezřením na tyto stavy byl měl být  vyšetřen ve spánkové laboratoři.
9.Erektlní dysfunkce-
též považována za rizikový faktor.
1O.Některé další abnormity jsou považovány za rizikových faktor-např.některé nemoci ledvin atd.

Čím dotyčný pacient má více rizikových faktorů,tím se riziko cévní příhody zvyšuje,podle toho se volí léčba vysokého krevního tlaku,hladin tuků atd.

Tyto ovlivnitelné rizikové faktory nutno řešit společně s pacientem ve spolupráci s praktickými lékaři, internisty, kardiology, diabetology, dietology,pneumology,případně s dalšími specialisty jako jsou psychologové, psychiatři atd. Snahou je prevence vzniku těchto ovlivnitelných rizikových faktorů, a pokud jsou přítomny tak pokus o jejich odstranění/myslí se tím např. redukce hmotnosti, zvýšení pohybu, skoncování s kouřením/,nebo cílem optimalizace hodnot daných rizikových faktorů/tím se rozumí dosažení doporučovaných hodnot krevního tlaku, hladin tuků, cukru v krvi atd./.

V následujících ikonkách v přehledu po rozkliknuti se můžete podrobněji seznámit s problematikou základních  ovlivnitelných rizikových faktorů.

Úvod k rizikovým faktorům
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat