Rizikový faktor 2 – zvýšené hladiny tuků v krvi

Cholesterol vzorecV krvi jsou stanovovány zejména následující lipidy: chole total/zlý cholesterol/, LDL chole/zlý cholesterol/, HDL chole/ hodný cholesterol/, triglyceridy/opět zlé tuky/, nonHDL chole. 


Zvýšenou hladinu tuků v krvi nazýváme hyperlipoproteinémií.
Rozlišujeme hyperlipoproteinémie vrozené/familiární/, u kterých je zvýšená hladina tuků podmíněná geneticky. Dále jsou to hyperlipoproteinémie sekundární/získané/, u kterých je zvýšená hladina tuků podmíněna rozličnými získanými faktory, nemocemi např. zvýšená hladina tuků podmíněná nadměrnou konzumací alkoholu, kouřením, podmíněná užíváním některých léků, dále např. při onemocnění ledvin, jater, štítné žlázy atd. Nejčastěji však při výskytu zvýšené hladiny tuků v krvi hrají roli jak faktory dědičně, tak faktory získané. Dále se hyperlipoproteinémie dělí podle toho, zda je zvýšený pouze celkový cholesterol a LDL cholesterol, nebo jsou zvýšené pouze triglyceridy, a nebo je zvýšený jak LDL cholesterol tak i triglyceridy.

Nejvíce sledovaným ukazatelem je LDL chole. V tabulce níže jsou uvedeny cílové hodnoty.

Cílových hodnot je dosaženo opět dodržováním dietních a režimových opatření, případě nasazením léků na snížení hladiny tuků v krvi – tzv. hypolipidemiky.
Pokud jsou hypolipidemika nasazena, tak při jejich léčbě by mělo být cílem dosažení cílových hodnot LDL chole, někdy k dosažení stanovené hodnoty je nutná kombinace hypolipidemik.

Při rozhodování o nasazení hypolipidemické léčby se vychází z tzv. SCORE tabulky. Na základě této tabulky lze jedince, pacienty rozdělit na skupinu s nízkým rizikem, středně zvýšeným rizikem, vysokým rizikem, velmi vysokým rizikem, smrtelné vaskulární příhody v následujících l0 letech.

                                                        SCORE TABULKA

Cgolesterol - score tabulka

U zdravé populace – u jedinců  s nízkým či středně zvýšeným rizikem jsou následující cílové hodnoty: chole total: do 5,0 mmol/l, u LDL chole do 3,0 mmol/l, HDL chole – jde o hodný cholesterol – měl by být u mužů nad l,0 mmol/l, u žen nad l,2 mmol/l, triglyceridy – do l,7 mmol/l. U této skupiny jsou na prvním místě dietní a režimová opatření – tímto snaha o dosažení cílových hodnot. Pokud jich není dosaženo, tak nutno vysvětlit možná rizika srdečně – cévní příhody v budoucnosti. I pokud není dosaženo těchto cílových hodnot, tak hypolipidemika se nasazují pouze v některých případech.

U pacientů s vysokým rizikem jsou následující cílové hodnoty: chole total do 4,5 mmol/l,u LDL chole do 2,5 mmol/l,u HDL chole je to stejné – jak uvedeno výše tj. u mužů nad l,0 mmol/l, u žen nad l,2 mmol/l, u triglyceridů též stejné – jak uvedeno výše – tj. do l,7 mmol/l.Dietní a režimová opatření jsou též na prvním místě, až pokud není dosaženo cílových hodnot, tak poté jsou nasazeny léky – hypolipidemika.

U pacientů s velmi vysokým rizikem – sem patří pacienti po cévní mozkové příhodě, po infarktu myokardu, s anginou pectoris, s diabetem, s onemocněnín tepen na dolních končetinách, pacienti s výrazněji sníženou funkcí ledvin, po srdečním by-passu, po operaci na mozkových tepnách, po operaci na tepnách dolních končetin atd, jsou následující cílové hodnoty: chole total: do 4,0 mmol/l,LDL chole do 2,0 mmol/l, až do l,8 mmol/l, u HDL je to stejné – tj. u mužů nad l,0 mmol/l, u žen nad l,2 mmol/l, u triglyceridů je to též stejné tj, do l,7 mmol/l. Od počátku vždy dietní a režimová opatření a od počátku i hypolipidemická medikace.


!!!!Takže z toho plyne, že čím větší je kardiovaskulární riziko, tak tím je nutno dosáhnout nižších hodnot u chole total, LDL chole, triglyceridů. Čím nižších hodnot u LDL chole je dosaženo, tím nižší riziko srdečně-cévní  příhody.

Každému pacientovi by mělo být v ordinaci lékaře sděleno, do které konkrétní skupiny patří.

Toto je vážené pacientky a pacienti vše, co jsem vám chtěl k této problematice sdělit. Případná nová doporučení budou aktualizována.

Cílové hodnoty cholesterolu a LDT cholesterolu Obecně Bez Kardiovaskulárního onemocnění, riziko ≥ 5 %,
Diabetes I a 2 typu
s Kardiovaskulárním onemocněním
LDT cholesterol < 3 mmol/l < 2,5 mmol/l < 2,0 mmol/l
Celkový cholesterol < 5 mmol/l < 4,5 mmol/l < 4,0 mmol/l
Cílové hodnoty cholesterolu
RF2 – Zvýšené hladiny tuků v krvi